LinuxMarket

Wywóz artykułów do krajów spoza Wspólnoty Europejskiej

Sprzedaż dopełniana na rzecz kontrahentów pochodzących z krajów spoza Wspólnoty Europejskiej stanowi tzw. wywóz towarów.

Dostawa artykułów która spełnia definicję eksportu generalnie podlega pod prawo do zastosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług, ale muszą zostać spełnione ponadplanowe warunki, tj. posiadanie poświadczeń potwierdzających wywóz artykułów poza obszar WE. Wedle ogólnej definicji zawartej w Ustawie o podatku od towarów oraz usług – wywóz artykułów jest to dostawa produktów ekspediowanych czy też transportowanych z terytorium państwa poza terytorium Wspólnoty Europejskiej poprzez dostawcę (lub na jego rzecz) czy też nabywcę mającego siedzibę poza terenem państwa bądź na jego rzecz – jeżeli eksport jest poświadczony przez urząd celny wskazany w przepisach. Wyłączeniu podlega jednakże wywóz (zobacz: wywóz odpadów komunalnych) towarów przez nabywcę celem wyposażenia lub wyekwipowania statków rekreacyjnych albo pozostałych środków przewozu służących celom osobistym. Co istotne, z wywozem produktów mamy do czynienia również w przypadku, kiedy produkty zostaną objęte procedurą eksportu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, aniżeli Rzeczpospolita Polska.
Certyfikacja gost r (pod linkiem– poznaj szczegóły) jest to dokument, który potwierdza zgodność wyrobów z warunkami jakości i bezpieczeństwa, jakie zostały ustalone poprzez Standardy Bezpieczeństwa Rosji. Warto zaakcentować, że od 1 stycznia 2014 roku fakt wydania faktury dokumentującej dostawę produktów nie wpłynie na moment zaistnienia podatkowego obowiązku przy wywozie produktów.

Zgodnie z obecnie wiążącymi regulacjami, fakturę mamy prawo wydać na 30 dni przed realizacją dostawy natomiast nie dalej niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy produktów.

About: admin